Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri


Primăria Municipiului Hunedoara

Acasă Interacționează cu Primăria Hunedoara

Lista acte necesare

 •  Declaratie fiscala
 • Raport de evaluare intocmit de un evaluator autorizat in conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate in vigoare la data evaluării
 • Actul prin care se transferă dreptul de proprietate
 • Actul prin care se transmite dreptul de concesiune, inchiriere, administrare ori folosinţă din care reiese valoarea clădirii/incăperii pentru care se datorează taxa pe clădiri
 • Autorizaţia de construire şi/sau de desfiinţare, după caz, privind schimbarea de destinaţie a clădirii, in condiţiile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Procesul verbal de recepţie intocmit la data expirării termenului prevăzut in autorizaţia de construire
 • Contractul de comodat incheiat conform art.2146-2157 sin Codul Civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, in care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice
 • Contract de inchiriere inregistrat la administraţia fiscală şi in care se precizează suprafaţa transmisă pentru desfăşurarea activităţii economice
 • Documentaţia cadastrală
 • Declaraţia pe propria răspundere a proprietarului clădirii inregistrată la organul fiscal, in cazul in care nu există documente doveditoare
 • Contractul de leasing sau procesul-verbal de predare a bunului sau a altor documente similare care atestă intrarea bunului in posesia locatorului ca urmare a rezilierii contractului de leasing
 • Documente de identificare contribuabil
 • Imputenicire + copie BI/CI


Observații

Pentru accesarea formularelor online aparținând departamentului taxe și impozite aveți nevoie de un cont verificat.

Puteți crea un cont accesând următorul link: creare cont.

Ulterior puteți solicita verificarea contului prin completarea formularului
Cerere înregistrare utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale.
Pentru aprobarea acestei cereri este necesar ca un funcționar al Primăriei să vă verifice identitatea.